GALI

Galilel

收入统计

更新于 1551604901.900000


每日收入

$0.19

0.00004774

GALI 26.37

每周收入

$1.35

0.00033418

GALI 184.61

每月收入

$5.8

0.0014322

GALI 791.21

每年收入

$70.54

0.0174251

GALI 9,626.34

市场统计

更新于 1551604901.900000

市值

30.14
122,019.46

价格

0.00000181
0.01

交易量

0.03
115.5

24小时行情

-1.74%

市值

30.14
122,019.46

价格

0.00000181
0.01

交易量

0.03
115.5

24小时行情

-1.74%
Powered By 
 CoinGecko API

区块链统计

更新于 1551604901.900000

区块数

403,189

平均区块时间

1分

24小时区块数量

1,425

创世区块时间

1527223271

区块数

403,189

平均区块时间

1分

24小时区块数量

1,425

创世区块时间

1527223271

主节点统计

更新于 1551604901.900000

年收益率

64.18%
/ 568天

主节点价值

0.02715
109.91

在线主节点数

340
/ 340

当前硬币供应量

16,652,910.5271
GALI

锁仓量

5,100,000
GALI

锁仓率

30.63%

主节点所需硬币数量

15,000
GALI

主节点平均奖励时间

5小时 43分 34秒

年收益率

64.18%
/ 568天

主节点价值

0.02715
109.91

在线主节点数

340
/ 340

当前硬币供应量

16,652,910.5271
GALI

锁仓量

5,100,000
GALI

锁仓率

30.63%

主节点所需硬币数量

15,000
GALI

主节点平均奖励时间

5小时 43分 34秒

数据图表

更新于 1551604901.900000